بایگانی هیستروسکوپی تشخیصی و درمانی

مراقبت های بعد از هیستروسکوپی2
هیستروسکوپی تشخیصی و درمانی

مراقبت های بعد از هیستروسکوپی

هیستروسکوپی روشی بسیار کاربردی و کم ریسک، برای بررسی حفره داخلی رحم و تشخیص بیماری های مربوط به آن است. در طی عمل هیستروسکوپی ابتدا